Kako pametno zaštiti ono najvažnije?

PinterestFacebookTwitterShare

Životno osiguranje ima svoje brojne modalitete u zavisnosti od pokrića, dinamike uplate premije i perioda trajanja. Na našem tržištu dominantno je mešovito životno osiguranje, koje nosi u sebi i riziko i štednu komponentu. Ovakvo životno osiguranje je finansijski proizvod koji pored svog ekonomskog karaktera ima i socijalnu dimenziju, objašnjava Nemanja Dinić, direktor Prodajne mreže Život Wiener Städtische osiguranja.

„Ta socijalna dimenzija zaštite osiguranika, njegovih srodnika ili lica koja je on naznačio kao korisnike osiguranja treba da bude u fokusu kako za potencijalne klijente, tako i za osiguravače.“

Mešovito životno osiguranje se zaključuje na period od 10 do 25 godina i to osnovno osiguranje definiše osiguranu sumu za slučajeve doživljenja ili smrti osiguranika. Bliže određivanje prirode traženog osiguravajućeg pokrića se stvara uključivanjem raznih dopunskih osiguranja, kao što su dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti usled posledica nesrećnog slučaja, dopunsko osiguranje lica od nastupanja težih bolesti, dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, koji su ’privilegija’ za one koji zaključe osnovno životno osiguranje i od čijih varijeteta i zavisi kvalitet osiguravajućeg pokrića za osiguranike.

Treba imati na umu da je životno osiguranje dugoročan ugovor i kao takvog ga treba posmatrati u trenutku zaključenja. „Veoma je važno pravilno odmeriti sopstvene finansijske mogućnosti i motive za zaključenje ugovora o osiguranju života. Smatram da su osiguranje i zaštita uvek primarni motivi, a da je štedni karakter ovakvih osiguravajućih proizvoda dodatni benefit. Životno osiguranje nije biznis i način za oplodnju kapitala, već instrument zaštite imanentan svakom pojedincu“, navodi Dinić.

Veoma često se zaboravlja dugoročnost tih ugovora, obaveze koje preuzimaju obe ugovorne strane, kao i posledice koje to nosi. Takođe, tržište naviklo na neke druge finansijske proizvode teško prihvata pojam očekivane dobiti iz poslovanja osiguravajućih kompanija. „Sa druge strane nije lako razmišljati o neželjenim događajima kroz prizmu individue, ali odgovornost prema sebi i svojim bližnjima i svest o važnosti životnog osiguranja nam ukazuju da je potrebno na vreme razmišljati o budućnosti“, navodi Dinić.

Pravi izbor u mnoštvu ponude osiguranja zavisi samo od vaših preferencija. Wiener Städtische osiguranje se upravo iz tog razloga trudi da kroz širok varijetet proizvoda pruži mogućnost izbora, a kroz brojna dopunska osiguranja omoguće ’fino podešavanje’ osnovnog životnog osiguranja u skladu sa potrebama klijenata.

Kako funkcioniše životno osiguranje?

Izvor: BIZLife