NBS nudi četiri modela za kredite u francima - BIZlife

Prijavite se na naš newsletter "PREGLED DANA"

  NBS nudi četiri modela za kredite u francima

  Narodna banka Srbije ponudila je četiri modela konvertovanja kredita u francima, a jedna od njih je konverzija u evro po kursu povoljnijem za pet odsto i produžetak roka otplate duga za pet godina.

  Narodna banka je donela odluku u vezi sa kreditima indeksiranim u stranoj valuti, kojom su korisnici tih bolje zaštićeni. NBS navodi da usvojena rešenja pomažu građanima da prevaziđu teškoće u otplati kredita u švajcarskim francima, kao i u slučaju jednostranog podizanja kamatnih marži od strane banaka.

  Odluka se sastoji od dva dela i prvi se odnosi na svaki pojedinačni ugovor o kreditu bez obzira na stranu valutu u kojoj je indeksiran, a drugi samo na ugovore o stambenim kreditima u švajcarskim francima.

  U slučaju kredita u francima, banka će biti dužna da, najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke NBS ponudi četiri modela zaključenja aneksa ugovora kojima bi bili izmenjeni uslovi otplate kredita, uz zadržavanje postojećih instrumenata obezbeđenja.

  Rok za prihvatanje ponude aneksa ugovora od korisnika ne može biti kraći od tri meseca od dana prijema ponude, navodi se u saopštenju i ističe da korisnik kredita može u svakom trenutku prihvatiti ponudu u okviru ovog roka. Prema odluci NBS, banke su dužne da korisnicima ponude sledeća četiri modela.

  Prvi model je zamena kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za pet odsto, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

  Drugi model je konverzija kredita francima u kredit indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od 3 odsto, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

  Treći model je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za 1 procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri odsto, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

  Čevrti model je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate snižava za 20 odsto ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora.

  U slučaju tog modela iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata posle isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu s ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu.

  "Banke neće moći da ponude konverziju, u modelima koji to rešenje sadrže, pod uslovima za odobravanje kredita indeksiranih u evrima koji su nepovoljniji u odnosu na uslove koje su u toj banci važili 31. decembra 2014", istakla je NBS.

  Prema odluci centralne banke, poslovne banke neće moći od korisnika da naplate naknadu za preduzimanje navedenih mera i aktivnosti.

  Deo odluke NBS koji se odnosi na sve kredite propisana je obavezna, jednoobrazna i detaljno uređena primena preporuke NBS od 31. maja 2013. koja se odnosila na primenu neodredivih elemenata promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

  Posle sagledavanja efekata primene te preporuke, NBS je odlučila da bankama propiše obavezujući način postupanja sa sredstvima koje su više naplatile po osnovu jednostranih povećanja promenljivih neodredivih elemenata kamatne stope.

  Banke su dužne da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu kredita i da o tome svakom pojedinačnom korisniku dostave obaveštenje s izmenjenim planom otplate kredita u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu te odluke. Primena ovog dela za banake je obavezna i prethodi primeni ostalih odredaba Odluke sadržanih u drugom delu, navodi se u saoštenju centralne banke.

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | powered by Premium Hosting
  Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE