„Winning” komunikacije

PinterestFacebookTwitterShare

Piše: Dr Aleksandar Plavšin, Managing Partner for Strategy and Development, Business Intelligence Institute

Savremeni poslovni i komunikacioni trendovi promovišu inovativnost i kreativnost kao najvažnije koordinate za uspešno i održivo poslovanje. Ukoliko kompanija želi da kreira održiv biznis, važno je da u poslovnom i komunikacionom nastupu potrebe svih stejkholdera budu uzete u obzir.

Kreativne i inovativne kompanije istražuju modele za uspešnu tranziciju sa šerholder na stejkholder menadžment. Ovaj model podrazumeva da kompanije, pored ispunjenja potreba i očekivanja vlasnika kapitala, sve više uzimaju u obzir i potrebe potrošača, zaposlenih, dobavljača, investitora i društva u celini. Ključ „pobedničkih komunikacija” jeste kreiranje takvog modela internih i eksternih komunikacija koji će biti dobitan za sve interesne strane. Kreirati vrednost i adekvatan pristup za sve relevantne stejkholdere nije lak zadatak. Za uspeh u ovom procesu potrebno je, pre svega, promeniti način na koji kompanije doživljavaju i razumeju stejkholdere.

Ovo ukazuje na potrebu kreiranja nove perspektive komunikacija koja promoviše inkluziju i održivost. Putem inkluzije kompanija dobija, sa jedne strane, povratne informacije od najvažnijih poslovnih saradnika, koje mogu biti važan korektivni faktor za unapređenje poslovanja, a sa druge stane, kompanija ukazuje na važnost ključnih partnera i omogućava im participaciju, što implicira pripadnost. Preduzimanje ovakvih akcija zahteva temeljan i kvalitetan plan zasnovan na znanju, iskustvu, kreativnosti i visokom nivou socijalne inteligencije.

Ovaj model relacija sa ključnim stejkolderima prevazilazi tradicionalne odnose kupac‒prodavac, nadređeni‒podređeni, vlasnik‒zaposleni itd. Na ovaj način kreira se „win-win” PARTNERSKI odnos između ključnih stejkholdera, koji treba da dovede do većeg razumevanja i fleksibilnosti. Realizacija ovakvog modela poslovanja inicira na potrebu renesanse „human-centric” pristupa u poslovanju, koji se, naizgled, još uvek nedovoljno upražnjava.

U prilog stejkholder modela govore i ekonomski i socijalni pokazatelji u Srbiji i regionu, gde sve veća otvorenost tržišta omogućava jednostavniju mobilnost „ljudskih resursa” i ukazuje da će tržište sve više biti na strani zaposlenih. Generacija milenijalaca, koji su veoma ekstrovertni u ostvarenju svojih potreba i očekivanja i žele fleksibilnost, ukazuje da su klasične organizacione strukture prevaziđene. Sa druge strane, konkurencija i mobilnost kapitala postaju sve veće, poslovne alternative postaju dostupnije, što implicira da je potrebno motivisati stejholdere na dugoročnu saradnju.

Nove perspektive i znanja u oblasti komunikacija možete steći u okviru Advanced Communication School, koju organizuje Business Intelligence Institute. Ova škola predstavlja ekskluzivnu priliku da se uči i eksperimentiše sa izuzetnim poslovnim liderima sa ciljem otkrivanja pobedničkih komunikacionih perspektiva.

Izvor: BIZLife magazin