Zvanično: Svi postajemo donori organa

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o presađivanju organa, koji predviđa da su svi građani potencijalni donori organa, osim ukoliko se tome izričito ne usprotive obraćajući se Upravi za biomedicinu.

Odredbe Zakona nalažu da građani koji ne žele da budu donori organa tokom života moraju pisano ili usmeno da se izjasne o tome obraćajući se Upravi za biomedicinu, koja će biti osnovana u Beogradu, kao organ koji će biti u sastavu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, za obavljanje stručnih poslova državne uprave i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti presađivanja.

Prema zakonskim odredbama, ljudski organi sa umrlog mogu se uzeti radi presađivanja ako se punoletan poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pisanom obliku usprotivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

Takođe, ako umrla osoba nema srodnike ljudski organi se mogu uzeti samo ako se tome, u trenutku smrti, nije usprotivio pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva.

Odredbe zakona nalažu da je uzimanje organa od umrlog maloletnika, koji je bio pod roditeljskim staranjem, dozvoljeno samo uz pismeni pristanak oba roditelja, odnosno jednog ako je drugi umro ili je nepoznat, dok je uzimanje organa od umrlog maloletnika bez roditeljskog staranja dozvoljeno samo uz saglasnost etičkog odbora zdravstvene ustanove, koji se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje zdravstvena zaštita.

Odredbama zakona propisano je formiranje republičke liste čekanja za primaoce ljudskih organa, koji će se na nju upisivati bez diskriminacije i pod jednakim uslovima za svaku osobu za koju je postavljena indikacija za presađivanje organa, odnosno ako je medicinski opravdana.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay