Aktivnosti AmCham-a u domenu razvoja ljudskih resursa i radnog prava

PinterestFacebookTwitterShare

Tokom svog desetogodišnjeg angažovanja, Američka privredna komora pozicionirala se kao pouzdan sagovornik Vladi Srbije po pitanju reforme propisa, unapređenja regulative i opšteg poboljšanja privrednog ambijenta u zemlji.

Pre nepune tri godine AmCham je formirao, Odbor za ljudske resurse sa ciljem da doprinese izgradnji moderne regulative iz oblasti radnog prava i uklanjanju administrativnih barijera koje stvaraju nepotrebne troškove  za poslodavce, pospeši i razvije razmenu iskustava iz ove oblasti među svojim kompanijama članicama i doprinese  pripremi studenata i diplomaca za savremeno tržište rada.

Doprinos izgradnji moderne regulative iz oblasti radnog prava   
           
U cilju poboljšanja regulative i njene impelementacije, grupa je pripremila konstruktivne predloge koji su usvojeni od strane Vlade Republike Srbije. Dodatno, grupa je organizovala više stručnih seminara i okruglih stolova sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike, omogućavajući na taj način razmenu konkretnih sugestija između kreatora novih zakona i privatnog sektora, na teme Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o volontiranju i Nacrta zakona o štrajku.
Ulaganje u razvoj ljudskih resursa
Drugi segment aktivnosti ove radne grupe fokusiran je na međusobnu razmenu najboljih praksi menadžera za ljudske resurse (HR-ova) kompanija članica AmCham-a, iz oblasti unapređenja kvaliteta rada i radne snage u Srbiji. Tako su do sada, članovi grupe imali prilike da na desetak odžanih sesija raspravljaju o značaju pronalaženja ravnoteže između posla i privatnog života, motivaciji i nagrađivanju zaposlenih, mentoringu i sl.

Povezivanje akademskog i poslovnog sektora


Konačno, treći aspekt rada grupe ogleda se u edukaciji mladih ljudi. Naime, AmCham i Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, pokrenuli su program „Kadar da budem kadar“, koji za cilj ima da što bolje edukuje studente za savremeno tržište rada. AmCham-ov Odbor za ljudske resurse je prepoznao nedostatak određenih poslovnih veština kod mladih diplomaca te je od prošle godine kreirao specijalni programa za studente i diplomce Beogradskog Univerziteta, kojim bi im se pružio ovaj vid neformalne edukacije.  Program se realizuje dva puta godišnje i sačinjen je iz niza treninga koje drže HR-ovi AmCham-ovih kompanija članica. Kroz prva dva ciklusa je već prošlo 60 mladih i motivisanih mladih ljudi koji su imali prilike da kroz set interaktivnih predavanja steknu znanja o veštinama koje će im biti neophodne pri zaposlenju – komunikaciji, istraživanju  vlastitih potencijala i razvoju karijere, prezentacionim veštinama, radu u timu poslovnom pregovaranju, upravljanju vremenu i postavljanju prioritetima, liderstvu, umrežavanju i upravljanjem stresom.

Program za studente – „Upoznajte biznis iz prve ruke“


Želeći da mlade ljude na pravi način pripremi za život u poslovnom okruženju i ojača vezu između poslovne zajednice i akademskog sektora, AmCham u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Beogradskog univerziteta već nekoliko godina sprovodi program „Upoznajte biznis iz prve ruke“, gde mladi ljudi imaju priliku da vide kako funkcioniše poslovno okruženje na licu mesta u kompanijama članicama AmCham-a.
Tokom protekle tri godine u okviru programa realizovano je 13 poseta, a njime je obuhvaćeno više od 450 studenata koji su mogli da iz prve ruke saznaju kako funcionišu proizvodni i prodajni procesi i ciklusi u kompanijama, kako se razvija dogoročna poslovna strategija i planiranje na tržištu i koja su očekivanja kompanija kao poslodavca od budućih zaposlenih.