“EMS” dobila saglasnost na pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta

PinterestFacebookTwitterShare

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), na sednici održanoj 27. oktobra, dao je saglasnost javnom preduzeću za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom “Elektromreža Srbije” na Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama regulacione oblasti JP EMS za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine.
 
Ovim pravilima se uređuju postupak i način raspodele prava na korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta, kao i vrsta i obim podataka i način njihovog objavljivanja.

Odluci Saveta Agencije prethodio je proces pripreme ovih Pravila, uz učešće stručnih timova JP EMS i srpskog regulatora za energetiku, tokom kojih je tekst Pravila usaglašen sa Zakonom o energetici, i drugim propisima, kao i obavezama preuzetim potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Ove godine usvojen novi Zakon o energetici, kao posao Agencije prvi put utvrđuje i davanje saglasnosti na pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta. Donošenjem ovih Pravila otklonjene su primedbe Sekretarijata Energetske zajednice na pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta koja su da sada bila u primeni od strane JP EMS, čime je uspostavljen nediskriminatorni i transparentni okvir za raspodelu prekograničnih prenosnih, kao značajan preduslov za dalji razvoj tržišta električne energije.