Ćirović: Manipulatore na tržištu čekaju visoke kazne

PinterestFacebookTwitterShare

Nova pravila poslovanja na tržištu kapitala smanjiće manipulacije i zloupotrebe, a za sve one koji prekrše propise predviđene su visoke novčane i kazne zatvora do osam godina, izjavio predsednik Komisije za hartije od vrednosti (HOV) Zoran Ćirović.

Komisija je, rekao je Ćirović u intervjuu Tanjugu, zahvaljujući izmenama Zakona o tržištu kapitala dobila šira ovlašćenja, pa ubuduće, pored podnošenja prekršajnih prijava i prijava za privredni prestup, može da podnese i krivične prijave.

Prvi put će biti uveden institut krivičnog dela za neobjavljivanje insajderskih informacija, za tržišne manipulacije i za neovlašćeno pružanje investicionih usluga.


Ćirović je podsetio da je Komisija usvojila i 18 pravilnika, radi definisanja precizne procedure i onemogućavanja zloupotreba i manipulacija.“Svi ti pravilnici treba da dodatno pomognu da zakon bude sprovođen i da pomognu stvaranju fer, efikasnog i transparentnog tržišta“, rekao je Ćirović. Od 3. decembra je počela primena 17 pravilnika. Poslednji u nizu pravilnika će početi da se primenjuje posle objave u Službenom glasniku.

„Novi zakon ojačava ovlašćenja Komisije za HOV, pogotovo u sferi kontrole i nadzora i mi smo to dodatno našim pravilnicima regulisali. To je za tržište važno jer pruža dodatnu zaštitu investitorima“, ukazao je Ćirović.

Po Ćiroviću, „u pitanju su određeni poslovni procesi u kompanijama, bilo da se radi o nekoj značajnoj promeni osnovnog kapitala, imenovanju članova odbora, o nelikvidnosti glavnih dužnika, o patentima, važnim sudskim sporovima. Ima preko 30 situacija, koje su predviđene Pravilnikom i u svim izdavalac ima obavezu da izvesti, objavi i javnost upozna sa tim“, objasnio je Ćirović.

Ćirović je podsetio da je uređeno i da druge informacije koje se posredno ili neposredno tiču preduzeća, a objavljuju ih druge institucije – Republički zavod za statistiku, Vlada, rejting agencije, ili izveštaji o proceni kreditnog boniteta i slično, takođe budu stavljene na uvid javnosti.

Predviđeni su i izuzeci, kada objavljivanje nije neophodno, a to su uglavnom situacije kada su u toku neki važni pregovori. Usvojeni propisi sprečavaju i pojavu manipulacije cenom na tržištu kapitala.


Komisija će moći detaljno da nadzire trgovanje na berzi preko svojih ovlašćenih kontrolora, koji kada uoče bilo kakvo veštačko podizanje ili snižavanje cena, mogu da zaustave promet. Jasno je definisano kako da se reaguje kada u određenom trenutku dana, realnom periodu vremena dođe do uparivanja naloga. Posebno su indikativni trenuci pred kraj ili pre završetka trgovanja i izračunavanja referentnih cena.

„Sve to je jasno definisano pravilnicima i vodi ka boljem uređivanju tržišta“, objasnio je Ćirović.

Predsednik Komisije za HOV, rekao je, da će detaljno biti proveravano i da li se na tržištu kapitala pojavljuju povezana lica, odnosno više firmi koje su u vlasništvu jednog vlasnika. Pratiće se „da li dolazi do stvarne promene vlasništva ili ne, da li su u pitanju povezana lica, da li je reč o nekom fiktivnom trgovanju, između povezanih lica…“, naveo je on.