Donet Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta

PinterestFacebookTwitterShare

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja donelo je Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole. Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vršenja tehničkog pregleda objekta, kao i tehnički pregled pojedinih radova koji se vrše u toku građenja objekta i izdavanje upotrebne dozvole.
 
Tehnički pregled objekta, postrojenja, uređaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugrađeni, kao i izvedenih građevinskih radova, vrši se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i ovog pravilnika, ako za određene vrste objekata nisu doneti posebni propisi o tehničkom pregledu.
 
Tehnički pregled objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom, odnosno po završetku izgradnje dela objekta ako je za njegovo građenje izdata građevinska dozvola i po završetku radova na rekonstrukciji, adaptaciji ili sanaciji objekta ako je za izvođenje tih radova izdato rešenje iz člana 145. Zakona, u skladu sa Zakonom.
 
Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev investitora, ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova, u skladu sa Zakonom.
 
Ako se objekat, za čije građenje je izdata građevinska dozvola u celini, gradi po fazama, tehnički pregled može se vršiti i za pojedine faze, odnosno delove koji predstavljaju nezavisnu tehničko-tehnološku celinu u odnosu na ostale faze, ako je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao građevinsku dozvolu za građenje dela objekta.
 
Tehnički pregled objekta obuhvata:
 

proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta odnosno za izvođenje radova
pregled izgrađenosti objekta odnosno izvedenih radova u skladu sa glavnim projektom na osnovu koga je objekat izgrađen.