Nova pravila za sektor mleka

PinterestFacebookTwitterShare

Pre godinu dana Evropska Komisija je predstavila paket zakona za jačanje evropskog sektora mleka. Početkom decembra prošle godine Evropski Parlament i Savet postigli su neformalni dogovor što je veoma značajan korak napred za sektor.
 
Kada se formalno usvoji od strane sve tri institucije i stupi na snagu, ovaj paket zakona će ojačati poziciju proizvođača mlečnih proizvoda u lancu snabdevanja. Ova nova uredba otvara put modernom upravljanju poljoprivrednim tržištima, smanjenju birokratije, boljoj organizaciji između državnih organa i privatnih aktera uz pomoć alata prilagođenih novim ekonomskim izazovima. Ovi alati će zameniti instrumente koji su izgubili svoju delotvornost i nisu sprečili mlečnu krizu 2009.

Kako bi ojačali pregovaračku moć, proizvođači mleka mogu da se udruže u organizacije proizvođača (OP) koje mogu kolektivno da pregovaraju o uslovima ugovora uključujući cenu sirovog mleka. Količine mleka o kojima OP mogu da pregovaraju ograničene su na 3.5% proizvodnje EU i 33% nacionalne proizvodnje država članica. Za članice koje proizvode manje od 500,000 tona (Malta, Kipar i Luksemburg) limit je 45% nacionalne proizvodnje.

U pogledu značaja sireva sa zaštićenom oznakom porekla ili zaštićenim geografskim oznakama, naročito u odnosu na ugrožene seoske oblasti i kako bi osigurale dodatu vrednost i kvalitet, države članice imaju pravo da regulišu snabdevanje ovim sirevima na osnovu zahteva organizacija proizvođača, međugranskih organizacija ili grupe proizvođača. Pravila moraju biti unapred prihvaćena od strane većine proizvođača. Osim toga, niz uslova mora biti ispunjen, naročito kako bi se izbegla šteta u trgovini drugim proizvodima.

Posebna pravila EU za međugranske organizacije u okviru sektora mleka dozvoljavaju akterima u lancu snabdevanja mlečnih proizvoda da se dogovore i sprovedu niz aktivnosti koje će biti delimično oslobođene pravila konkurencije. Ove zajedničke aktivnosti tiču se, između ostalog, unapređenja znanja i transparentnosti proizvodnje i tržišta, promocije, istraživanja, inovacija i poboljšanja kvaliteta.

Mere će važiti do sredine 2020. Komisija će 2014. i 2018. izveštavati Evropski Parlament i Savet o situaciji na tržištu i sprovođenju mera, procenjujući posebno uticaj na proizvođače i proizvodnju mleka u nerazvijenim regionima uz osvrt na potencijalne podsticaje koji bi ohrabrili poljoprivrednike da pristupe zajedničkim sporazumima o proizvodnji.

Sporazum još uvek treba da bude formalizovan na plenarnoj sednici Evropskog Parlamenta, Saveta ministara poljoprivrede i Komisije u skladu sa odgovarajućim procedurama.