Srbija glasa na ljubičastim listićima

PinterestFacebookTwitterShare

Republička izborna komisija odlučila je da će glasački listići na predstojećim parlamentarnim izborima biti svetlo ljubičaste boje.

RIK je na sednici, u ponedeljak uveče, takođe odlučio da kontrolni listići za proveru ispravnosti glasačke kutije budu boje kajsije. Na sednici koja je trajala nešto više od četiri sata RIK je usvojio i novi Poslovnik o radu, koji će stupiti na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

Njime je, između ostalog, propisano da komisija radi i odlučuje u stalnom i proširenom sastavu, kao i da je u stalnom sastavu čine predsednik i 16 članova i njihovi zamenici. Član komisije je i predstavnik Republičkog zavoda za statistiku koji učestvuje u radu, bez prava odlučivanja.

Sednicu komisije saziva predsednik, a novina je da je on dužan da je sazove kada to zatraži najmanje trećina članova u što kraćem roku. Sednica može da bude održana kada joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova odnosno zamenika, a njome predsedava predsednik komisije, dok u njegovom odusustvu to čini zamenik.

Novina u Poslovniku je da na predlog predsedavajućeg ili člana komisije odnosno zamenika komisija može da odluči da se vreme za raspravu svakog od učesnika po određenoj tački dnevnog reda ograniči na pet minuta.

Zainteresovanim domaćim, međunarodnim i stranim organizacijama i udruženjima odnosno posmatračima komisija odobrava praćenje njenog rada tokom izbornog procesa.

Rad komisije je javan, a ona na svojoj internet stranici treba da objavljuje opšte akte, kao i izveštaje o rezultatima izbora, dok se sredstva za rad organa za sprovođenje izbora , izborni materijal i drugi troškovi obezbeđuju u budžetu.