Uspešno sprovedena registracija baznih ulja i parafina

PinterestFacebookTwitterShare

Rafinerija ulja Modriča dobila je krajem prošle godine potvrdu od Agencije za hemikalije /ECHA/ o uspešno sprovedenoj registraciji svojih baznih ulja i parafina i jedna je od prvih firmi u BiH, koja je uspešno ispunila svoje obaveze prema ovoj evropskoj regulativi.


“Pozitivan odgovor od ECHA i uspešno realizovana registracija hemijskih supstanci u proizvodima Rafinerije ulja Modriča osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU”, rekao je komercijalni direktor u Rafineriji ulja Modriča Milorad Đukić.

On je dodao da ispunjavanje svih propisa koji proizilaze iz Regulative Evropske unije kojom se uspostavlja sistem registracije, procjene, autorizacije i ograničenja proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija /REACH/ predstavlja garanciju da Rafinerija zadovoljava sve kriterijume iz oblasti zaštite okoline i ljudskog zdravlja, kao i kretanja hemikalija i hemijskih proizvoda.

“REACH obavezuje sve proizvođače i uvoznike u EU da registruju sve supstance i proizvode koje uvoze ili proizvode u količinama većim od 1.000 tona godišnje, a radi realizacije projekta EU je formirala agenciju sa sedištem u Helsinkiju, gde se ažuriraju svi podaci o hemikalijama, koji se prikupljaju u toku procesa registracije”, ističe Đukić.

Rafinerija je 2009. godine, u skladu sa zahtevima REACH uredbe, uradila predregistraciju svojih proizvoda, što je omogućilo nesmetan izvoz proizvoda sve do određenog roka, kada se pristupilo procesu registracije.

“Nakon završenih laboratorijskih ispitivanja, pripremljeni su registracijski dosijei sa svom potrebnom dokumentacijom koji su predati ECHA na evaluaciju. Odgovor je bio pozitivan, a supstancama su dodeljeni odgovarajući registracijski brojevi “, rekao je Đukić.

On ističe da su u zemlje EU u prošloj godini izvezene znatne količine parafina, baznih ulja, motornih i industrijskih maziva.

Rafinerija ulja Modriča je renomirani proizvođač maziva, baznih ulja i parafina, sa strateškim opredjeljenjem ka tržištu Zapadne Evrope.