Novine u pravilniku o registraciji gazdinstva

PinterestFacebookTwitterShare

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, o obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva. Pravilnik je stupio na snagu posle objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srbije’ i primenjuje se od 1. januara 2012.

U cilju ostvarivanja prava na podsticaje u 2012. godini, po izmenjenom pravilniku, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ne obnavlja registraciju niti potpisuje bilo kakvu izjavu u slučaju da je stanje poljoprivrednog gazdinstva istovetno s podacima iz Izvoda u registru, odnosno da nije bilo nikakvih promena.

To znači da od ove godine ne postoji obnova registracije gazdinstva koja je trajala tokom februara i marta. Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, međutim, dužan je da svaku promenu na gazdinstvu prijavi Upravi za trezor u roku od 30 dana. Promene se prijavljuju tokom cele godine, a odnose se na statusne promene na gazdinstvu, promenu zemljišnog fonda, biljnih vrsta koje se gaje i stočnog fonda.

Ako nosilac aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ne podnese zahtev o promeni podataka do 1. marta tekuće godine, registracija poljoprivrednog gazdinstva se obnavlja na osnovu postojećih podataka iz registra. Praktično, stanje u registru iz 2011. biće priznato 1. marta 2012. kao stanje za ovu godinu.

Obrasci o promenama podataka, kao i za prvu registraciju gazdinstva, dobijaju se u ekspoziturama Uprave za trezor. U Upravi napominju da je u interesu nosilaca poljoprivrednog gazdinstva da unesu tačne podatke i obrasce podnesu što pre kako bi mogli da koriste podsticajna sredstva koja će Republička vlada obezbediti u ovoj godini. Kašnjenje ili netačno i nepotpuno prijavljivanje podataka onemogućiće korišćenje sredstava podsticaja. Pri popunjavanju formulara pomoć može da pruži agronom – savetnik, a zbog sigurnosti važno je da dokumentacija bude dostavljena lično ili poštom isključivo Upravi za trezor.