Kako do efikasnije privrede?

PinterestFacebookTwitterShare

Optimizacija poreskog opterećenja za međunarodne poslovne grupacije često je presudna za njihov uspeh, kada su banke u pitanju ovo je naročito tačno za finansijske transakcije unutar grupe.

Kako bi se ubrzalo usklađivanje poslovanja domaćih firmi i banaka sa svetskom praksom u ovoj oblasti, revizorska firma KPMG održala je seminar za direktore i menadžere najvećih domaćih preduzeća. Tokom seminara KPMG je učesnicima predstavio najbolje primere svetske prakse planiranja interkompanijskih finansijskih transakcija, kao i metode efikasnog kreiranja politike transfernih cena  u ovoj oblasti. Tema seminara je posebno aktuelna danas s obzirom na primenu novih poreskih pravila i zahteva za pripremu dokumentacije u oblasti transfernih cena koja su na snazi u Srbiji od januara 2013. godine.

Domaći zakonodavac je pomenutim pravilima domaćim poreskim obveznicima omogućio da primenjuju ista ona pravila poslovanja koja važe i drugde u svetu.

„Nova pravila su izjednačila uslove poslovanja u Srbiji sa onima u svetu i tako od zemlje stvorila izvesnije poslovno okruženje.  Ona daju kompanijama i bankama mogućnost da same odaberu da li će prilikom ocene usklađenosti interkompanijskih kredita sa tzv. principom „van dohvata ruke“ primenjivati poresku stopu koju propisuje Ministarstvo finansija ili će primeniti opšta pravila o transfernim cenama“ objasnila je Jelena Mijković  iz KPMG u Srbiji i nastavila „Propisana stopa „van dohvata ruke“ je često rezultirala dodatnim poreskim opterećenjima jer je njen nivo bio nizak što je stvaralo troškove za poreske obveznike i uvećavalo neizvesnost njihovog poslovanja. Naš je zadatak bio da ukažemo kako se efikasnim planiranjem u ovoj oblasti, ovo može izbeći“

Predavanju su prisustvovali predstavnici preko 30 najvećih  preduzeća i banaka u domaćem i stranom vlasništvu.

Šta su transferne cene?

Poreske obaveze koje nastaju kada jedna grupacija trguje unutar svojih povezanih lica smeštenih u različitim zemljama bilo robom, uslugama ili kapitalom regulisane su između ostalog i pravilima o transfernim cenama.

Oblast transfernih cenama je uređena zakonom kako bi se omogućilo fer poslovanje na tržištu i obezbedilo da poreski obveznici plaćaju poreske obaveze u skladu sa svojim poslovnim aktivnostima i rezultatima.

Jasni propisi i predvidljivost obaveza u oblasti transfernih cena je naročito važna tema na tržištima poput srpskog, koje značajan deo svojih privrednih aktivnosti beleži upravo zahvaljujući prisustvu kompanija i banaka sa sedištem u inostranstvu. 

Ovakva društva predstavljaju ne samo važan izvor poreskih prihoda za zemlju, već često značajno doprinose bruto nacionalnom dohotku i opštem nivou zaposlenosti. Zbog svega ovog, pitanje optimizacije i stabilnosti poreskog opterećenja značajno je i za njihovu odluku da ostanu ili prošire svoje poslovanje u zemlji, to jest da generišu nove poreske prihode, uvećaju BDP ili stvore nova radna mesta.