Da se lakše mire poslodavci i zaposleni

PinterestFacebookTwitterShare

Izmene zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, koje su u pripremi, omogućile bi da spor između poslodavaca i zaposlenih rešava Agencija, što je bolje rešenje nego da preko sudova putem tužbi.

Više od 40.000 radnih sporova trenutno se vodi pred srpskim sudovima, dok je za 10 godina rada Agencije za mirno rešavanje sporova, učešće miritelja i arbitara bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva.

Za razliku od sudskog postupka koji se pokreće tužbom uz plaćanje takse, postupak pred agencijom je besplatan i ne zahteva advokata. U cilju da što veći broj poslodavaca i zaposlenih svoje probleme rešava dijalogom, umesto pred sudom, radi se na izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Pomenuti zakon je stupio na snagu 2005. godine, dopunjen je 2009, a kako naglašava direktor Agencije za mirno rešavanje sporova Mile Radivojević, došlo se do zaključka da neka rešenja nisu dobra.

Cilj nam je da proširimo nadležnosti agencije na sve radne sporove i da utvrdimo bolji model rešavanja individualnog radnog spora. Do sada je arbitar razmatrao argumente obe strane i rešenjem se potvrđivao ili odbijao zahtev.

Predstojećim izmenama želimo da stvorimo mogućnosti postizanja obostrano prihvatljivog sporazuma, tzv. “Win-win” rešenja radnog spora. Dešavalo se da strane u sporu hoće da se sporazumeju, ali da zakon to nije dozvoljavao.

Radivojević naglašava da će radna grupa izaći sa predlogom, ali da će im biti potrebna saglasnost sindikata i poslodavaca. Izmene zakona su planirane do kraja godine.

Kako naglašavaju u Ministarstvu za rad, povećenje broja radnih sporova koji se rešavaju pred agencijom doprinelo bi smanjenju broja sudskih sporova, ali i većoj sigurnosti u oblasti radnih odnosa.

Arbitražno rešenje radnog spora je pravosnažno i izvršno i potpuno iste pravne snage kao pravosnažna sudska presuda u radnom sporu, a prednosti su načela dobrovoljnosti i efikasnosti, dok je vreme trajanja postupka oročeno na 30 dana.

Izvor: Novosti