X
  • English
X

moma stanojlovic

Poslovne vesti

Erbas zainteresovan za Srbiju

Kom­pa­ni­ja Er­bas ra­di na ser­ti­fi­ka­ci­ji i pro­mo­ci­ji Va­zdu­ho­plov­nog za­vo­da u Ba­taj­ni­ci za remont he­li­kop­te­ra „ga­ze­la”, a u na­red­nom pe­ri­o­du se pla­ni­ra sa­rad­nja