Samit EU - Zapadni Balkan iznedrio deklaraciju

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Samit EU – Zapadni Balkan iznedrio deklaraciju

  Lideri Evropske unije usaglasili su na Samitu EU – Zapadni Balkan u Sofiji zajedničku deklaraciju u kojoj EU potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

  Tekst Deklaracije i Aneksa prenosimo integralno:

  “Mi, lideri Evropske unije (EU) i njenih država članica, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana i u prisustvu relevantnih regionalnih aktera, danas smo zaključili sledeće:

  1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i načelima kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, bezbednosnim i privrednim interesima.

  2. Podsećajući na samit u Solunu iz 2003. godine, EU ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na osnovu dosadašnjeg napretka partneri sa Zapadnog Balkana ponovo su potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, povećanju svojih napora i uzajamnoj podršci.

  Verodostojnost tih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

  3. EU je odlučna da pojača i intenzivira angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona, između ostalog kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava, kao i u društveno-ekonomskim reformama.

  4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana preimućstvu demokratije i vladavine prava, naročito u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina. Delotvorno sprovođenje reformi tih partnera počiva na tim temeljima. Civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

  5. EU podržava opredeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave jačati dobrosusedske odnose, regionalnu stabilnost i uzajamnu saradnju. To se naročito odnosi na pronalaženje i primenjivanje konačnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za bilateralne sporove ukorenjene u nasleđu prošlosti i na ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

  6. Izgradnja guste mreže veza i prilika sa EU i u regionu je presudno za zbližavanje naših građana i privreda, kao i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Nadovezujući se na ostvareni napredak, između ostalog kroz regionalne inicijative, zalažemo se da značajno poboljšamo povezanost u svim dimenzijama: transportnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

  7. EU je saglasna sa podsticanjem povoljnog tržišnog i investicionog okruženja na Zapadnom Balkanu, kako bi se brže napredovalo u smeru digitalne ekonomije i održivih društava koja vode računa o klimi u skladu sa Pariskim sporazumom.

  Energetska sigurnost biće prioritet, između ostalog kroz bolju energetsku efikasnost, bolju prekograničnu međusobnu povezanost, diversifikaciju izvora i pravaca kao i uravnoteženu kombinaciju raznih izvora energije uz bolju integraciju obnovljive energije.

  8. Poseban naglasak staviće se na stvaranje dodatnih prilika za mlade, obezbeđujući pri tome da to doprinosi društveno-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

  9. U tu svrhu EU pozdravlja obavezivanje partnera sa Zapadnog Balkana na, između ostalog, ubrzano sprovođenje pravne tekovine u skladu sa ugovorima o Energetskoj zajednici i Transportnoj zajednici, uklanjanje svih administrativnih prepreka na granicama, završetak regionalnog tržišta električne energije i hitno sprovođenje Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog ekonomskog područja iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava te napore.

  10. EU i partneri sa Zapadnog Balkana dele brojne bezbednosne izazove koji iziskuju koordinisano pojedinačno i kolektivno delovanje. Kada radimo zajedno možemo da se efikasno suočimo sa tim izazovima. Naša saradnja u zaustavljanju ilegalnih migracionih tokova pokazala je svoju vrednost i dodatno će se razvijati.

  11. Borba protiv terorizma i ekstremizma, uključujući finasiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca iziskivaju pojačanu saradnju među nama.

  12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana uviđaju da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala od suštinskog značaja za političku i društveno- ekonomsku transformaciju regiona, kao i za regionalnu stabilnost i bezbednost, što je u najboljem interesu njihovih građana. EU pozdravlja to što su se obavezali na preduzimanje odlučnih mera, u saradnji sa EU i u međusobnoj saradnji, protiv trgovine ljudima, uzgoja droge i krijumčarenja ljudi, droge i oružja.

  13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici (ZSBP) u svim njenim aspektima i očekuje postepeno produbljivanje saradnje u toj oblasti, a naročito veći nivo usklađenosti, posebno u pogledu pitanja od važnog zajedničkog interesa.

  14. Protiv dezinformisanja i drugih hibridnih aktivnosti borićemo se zajedno uz većusaradnju u oblasti otpornosti, sajber bezbednosti i strateške komunikacije.

  15. Kako bi se što brže poboljšao život naših građana u oblastima povezanosti i bezbednosti s obzirom na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, EU je danas, na osnovu relevantnih aspekata saopštenja Komisije od 6. februara 2018. godine, pokrenula Program prioriteta iz Sofije za EU i Zapadni Balkan koji je priložen uz ovu deklaraciju.

  16. EU pozdravlja nameru Hrvatske da bude domaćin samita EU – Zapadni Balkan za vreme svog predsedavanja 2020. godine.

  17. Primamo k znanju da se naši partneri sa Zapadnog Balkana slažu sa navedenim tačkama.

  Aneks uz Deklaraciju

  Program prioriteta iz Sofije

  Jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju

  pojačati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije iorganizovanog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za sprečavanje korupcije

  proširiti savetodavne misije za vladavinu prava uz veću podršku država članica i EU

  pojačati praćenje reformi kroz sistematičnije misije za stručnu proveru zasnovanu na slučajevima

  uvesti praćenje sudskih postupaka u slučajevima teške korupcije i organizovanog kriminala

  raditi na poboljšanju merenja rezultata reforme pravosuđa

  pružiti podršku Zapadnom Balkanu posredstvom Evropskog fonda za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog driuštva

  Jačanje angažovanja u oblasti bezbednosti i migracije

  pojačati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu sa inicijativom za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu

  značajno poboljšati operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim oblastima kao što su vatreno oružje, droga, krijumčarenje migranata i trgovina ljudima

  pripremiti obnovljen akconi plan za saradnju u vezi sa vatrenim oružjem radi efikasnijeg rešavanja pitanja ilegalnog vatrenog oružja i velikih zaliha oružja

  povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti i borbe protiv sajber kriminala

  poboljšati saradnju u oblasti upravljanja migracijom i granicama

  dodatno poboljšati saradnju među oficirima za vezu koje su razmestili EU (Evropska komisija i Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu), države članice i nadležni organi Zapadnog Balkana

  uspostaviti međuagencijsku radnu grupu EU PUP (pravosuđe i unutrašnji poslovi) koju će koordinisati Komisija

  produbiti i proširiti značajnu saradnju i dijalog u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike / zajedničke bezbednosne i odbrambene politike

  dodatno razviti saradnju u aktivnostima u vezi sa hibridnim pretnjama, između ostalog poboljšanjem strateške komunikacije

  Podržavanje društveno-ekonomskog razvoja uz poseban akcenat na mladima

  – proširiti Investicioni okvir za Zapadni Balkan da bi se dodatno privukle i koordinisale investicije bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija

  značajno povećati pružanje garancija u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan da bi se privukle privatne investicije

  povećati podršku obrazovanju, a naročito pokrenuti pilot projekt za mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

  udvostručiti sredstva programa Erazmus+ za region, uključujući uspostavu “Laboratorije za mlade Zapadnog Balkana” u 2018. godini, pri čemu će se obezbediti prostor za inovativno utvrđivanje politika kojima će se odgovoriti na potrebe mladih i za rešavanje problema odliva mozgova

  proširiti obim i domašaj Regionalne kancelarije za saradnju mladih i uvestiprogram mobilnosti unutar regiona

  obezbediti ostvarenje napretka u sprovođenju regionalnog ekonomskog područja, između ostalog, većim radom na priznavanju kvalifikacija, i napretka u olakšavanju trgovine unutar Zapadnog Balkana

  ostvariti napredak u procesima učlanjenja Bosne i Hercegovine i Srbije u Svetskutrgovinsku organizaciju

  Jačanje povezanosti

  pokrenuti novi paket projekata u pogledu povezanosti (sa značajnim bespovratnim sredstvima EU kao finansijskom polugom) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, uključujući podršku za “plavi koridor” i “autoput mira” (Niš – Priština)

  podržati veće iskorišćavanje prilika u okviru postojećih odredaba Instrumenta zapovezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu

  proširiti energetsku uniju EU na Zapadni Balkan uz usmeravanje na energetskusigurnost i diversifikaciju izvora i snabdevača, uključujući strategiju na regionalnom nivou radi iskorišćavanja obnovljivih izvora energije, a naročito hidroenergije

  raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu i obezbediti njegovu integraciju u unutrašnje tržište električne energije EU, uključujući kroz inicijativu za gasno povezivanje u centralnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEC)

  dodatno podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa za reformu energetskog tržišta u okviru Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisati angažman / Memorandum o razumevanju za izgradnju gasnog interkonektora Bugarska – Srbija

  početi s primenom Ugovora o Transportnoj zajednici i potpunim funkcionisanjem njenog sekretarijata

  potpisati sporazum o sedištu Ugovora o Transportnoj zajednici (Beograd)

  podržati deklaraciju ministara o saobraćaju sa TEN-T dana u Ljubljani, uključujući akcioni plan za spisak prioritetnih graničnih prelaza

  podržati deklaraciju ministara o bezbednosti u drumskom saobraćaju sa TEN-T dana u Ljubljani i povezani akcioni plan

  podržati novu strategiju za železnice kako bi se Zapadni Balkan uključio u glavnu mrežu i tržište EU

  Digitalna agenda za Zapadni Balkan

  pokrenuti digitalnu agendu za Zapadni Balkan, uključujući plan za olakšavanje smanjenja troškova rominga

  pokrenuti paket značajne tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući širokopojasni pristup) kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan / Instrument pretpristupne pomoći

  Podrška pomirenju i dobrosusedskim odnosima na Zapadnom Balkanu

  podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodne krivične sudove i Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu* (* ovaj naziv ne utiče na stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/1999 SB UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti), kroz EULEX

  omogućiti učestvovanje u EU programu Kreativna Europa

  podsticati jačanje veza među civilnim društvima Zapadnog Balkana, između ostalog podržavanjem projekata u okviru Fonda za Zapadni Balkan

  Ovaj Program prioriteta primenjivaće se na neutralan način u odnosu na pitanje statusa i neće uticati na razgovore o sledećem višegodišnjem finansijskom okviru”.

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE